ویژگی ها:

 • پوشش جغرافیایی منطقه‌های مورد نظر
 • حجم اطلاعات تولید شده
 • مالکیت شبکه و کنترل روند گردش اطلاعات
 • سهولت کاربری و نگهداری
 • هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای درنظر گرفته شده
 • پردازش، آنالیز و بایگانی اطلاعات
 • سنسورهای اندازه‌گیری
 • واحد RTU) Remote Terminal Unit)
 • تجهیزات ارتباطی مستقر در هر ایستگاه (Communication Devices)
 • پروتکل مخابراتی آن‌ها
 • تجهیزات جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در ایستگاه مرکزی  (SCADA Center)

.

۰۱۱ ۳۳۳۶۵۵۴۳

.

https://t.me/PishrogostarPanasonic

.

mohandesi.pishrogostar@yahoo.com

.

مازندران – ساری – خیابان امیرمازندرانی – مجتمع سینا – واحد ۲۰